גזברות וגביה

גזבר המועצה – מר יוסף אבו ג'עפר

טלפון משרד – 08-6868410

פקס משרד – 08-6512206

אימייל לשכה GIZBAR.HURA@GMAIL.COM

אימייל גזבר CFO.HURA@GMAIL.COM

תפקיד הגזבר ​​ברשות

אחד התפקידים הבכירים הסטטוטוריים ברשות, הגזבר הוא האחראי על הניהול הכספי של הרשות, חתימתו ביחד עם ראש הרשות בלבד מחייבים את הרשות בכל עניין.

בין תחומי אחריות הגזבר

  • מסייע לראש הרשות בגיבוש מדיניות פיננסית ברשות.
  • ניהול כספי של הרשות.
  • סיוע בהכנת תקציב הרשות המקומית ביחד עם מחלקות המועצה.
  • מעקב כספי אחר הפעילויות הנוספות של המועצה.
  •  השתתפות בוועדות השונות – רכש, התקשרויות ומליאת המועצה.
  • הכנת דוחות כספיים, רבעוניים ושנתיים למועצה.
  • אחריות על  נושא הרכש והתקשרויות  הכספיות במועצה.
  • מעקב וטיפול בתבר"ים.

 מחלקת הגזברות עוסקת בשמירה על המשאבים הכספיים של הרשות הן בתחומי הכנסות והוצאות הרשות המקומית. בתחום הפיתוח הכלכלי הגזברות משתתפת באופן פעיל ביצירת הכנסות לרשות וקידום פרויקטים מניבי הכנסה.

שעות קבלה :

שעות קבלה: בכל ימי רביעי בתיאום מראש  בלבד מול לשכת הגזבר .

גביה:

 טלפון מחלקת גביה: 08-6868414, פקס מחלקת גביה - 08-6868415

קבלת קהל:

ימים א', ג', ד' בין השעות 08:30 עד 15:30
קישורים חיוניים: