חוברת מכרז מכרז סקר נכסי רשות ומדידות ארנונה - טיוטא 2

מספר מכרז:20/2020
מועד אחרון להגשה:01/11/2020
קובץ:חוברת מכרז מכרז סקר נכסי רשות ומדידות ארנונה - טיוטא 2
למרות מה שהועלה באתר החברה למשק וכלכלה לא יתקיים סיור קבלנים.