דוחות כספיים

ניתן לעיין באתר משרד הפנים לכל הדוחות הכספיים ולתקציבי הרשות לדוחות הכספיים 

 

 מידע פרסומי

 
  
קובץ
2016