חופש המידע

  
קובץ
2018
2016
2016
2016
2015

דו"ח הממונה לשנת 2016: לא התקבלו בקשות למידע.

דו"ח הממונה לשנת 2017: לא התקבלו בקשות למידע.
 
  ההנחיות המנהליות שלפיהן פועל הרשות:
 
סעיף 7 א לתקנות חופש המידע :
התשלום בשיק לפקודת המועצה המקומית חורה
 
 פרטי חשבון הרשות:
בנק
מספר חשבון:
סניף
באר שבע