הנדון: התקשרות הרשות עם החברה למשק וכלכלה

תאריך עדכון: 18/02/2018