פרטי רישוי - קבוצה 1: בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

להשלים טקסט

פריטתיאור העסק טעון הרישוימדיניות תכנוניתדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
1.1בית מרקחת
מותר מגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי
בעל העסק יחזיר פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים, לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
בעל העסק יחזיר פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת חומרים מסוכנים, לספק/יצרן או יפנה אותם באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.
1.2 אתמרוקים - ייצורם

עסקים קטנים - מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי מותר באזור תעשייה קלה ומלאכהפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות1.2 בתמרוקים -אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.3 אתכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי - ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

פעילות העסק תבוצע על משטחי תפעול אטומים ומנוקזים באופן שאינו מאפשר הגעת שפך תכשירים למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים נוזליים לא יתנקז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים, תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

פעילות העסק תבוצע על משטחי תפעול אטומים ומנוקזים באופן שאינו מאפשר הגעת שפך תכשירים למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים נוזליים לא יתנקז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית. שפך של תכשירים, תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. בעל העסק ישמור את אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.


1.3 גתכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי - מכירתם או חלוקתם


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.3 דהרכבת ציוד רפואי

מותר באזור תעשייה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
1.4 אטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף
מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב"ע שימוש כזה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.4 במספרה
מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר  בתב"ע שימוש כזה
פתח מידע נוסף
1.4 גכתובות קעקע - מקום לעשייתן
מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב"ע שימוש כזה
פתח מידע נוסף
1.4 וניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים
מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי או בבית מגורים במקומות בהם הותר בתב"ע שימוש כזה


פתח מידע נוסף
1.5 אמעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5 ב, 1.5 ג ו-


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.5 במעבדות לא רפואיות- מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.6מעבדה רפואית -מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם(מעבדות רפואיות), התשל"ז- 1977 , למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


1.7מעבדת שיניים
מותר מגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי
כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים
כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות
רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990
ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו
מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה
ותעודות קבלה פסולת על פי דרישת המועצה.


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים
כחומר או פסולת מסוכנים, תפונה בהתאם לאמור בתקנות
רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א- 1990
ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו
מעת לעת.
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת כאמור ואישורי קליטה
ותעודות קבלה פסולת על פי דרישת המועצה.