פרטי רישוי - קבוצה 10: תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

​להשלים טקסט

פריטתיאור העסק טעון הרישוימדיניות תכנוניתדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
10.1אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.2אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה )לרבות מגרסה ניידת(, עיבוד ושינוע פנימי
תותר רק מגרסה ניידת באתרי בנייה בתחומי המועצה
המקומית, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך
תקופת הבנייה.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
תותר רק מגרסה ניידת באתרי בנייה בתחומי המועצה
המקומית, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך
תקופת הבנייה.
10.3בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה
מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובאזור תעשיה
קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.4 אטקסטיל, דברי הלבשה - ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.4 בטקסטיל, דברי הלבשה - גזירה, תפירה
מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי
שכונתי


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.5דברי הנעלה – ייצורם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.6 אדשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.6 בדשנים – אחסונם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.7 אחומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, ומוצריהם – הכנתם, ייצורם, עיבודם

על פי אישור פרטני מאת מהנדס המועצה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.7 בחומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.7 גהכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.7 דהכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.8 אחומרי חיטוי או ניקוי – ייצורם, עיבודם, אריזתם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה



פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות



10.8 בחומרי חיטוי או ניקוי – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.9חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו
תנאים פרטניים יינתנו בהתאם למהות העסק ולהיקף
פעילותו.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
תנאים פרטניים יינתנו בהתאם למהות העסק ולהיקף
פעילותו.
10.10 אחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.10 בחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - אחסונם

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.10 גחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - מכירתם

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.10 דחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - איסופם, שינועם למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.10 החומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - טיפול באריזות משומשות

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.10 וחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - טיפול בפסולת

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.10 זתחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.11 אחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.11 בחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירתם, אחסונם, אריזתם

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.11 גחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופם

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.11 דחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מחזורם, הנצלתם

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.11 החומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.11 ואסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות בחינתם, אתר לבחינתם

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.13מרפדייה

מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

פתח מידע נוסף
10.14 אמתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
10.14 בפחחות, למעט פחחות רכב

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד הארצי לפריט 10.14 ג.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד הארצי לפריט 10.14 ג.

10.14 גמסגריה

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
10.14 דייצור שלטים

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל
תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד
לפריט 10.14 ג.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, העסק יעמוד בכל
תנאי המשרד להגנת הסביבה המופיעים במפרט האחיד
לפריט 10.14 ג.
10.14 המתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – אחסונם, מיונם סחר בהם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה. גרוטאות אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.14 ומתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – הרכבתם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה גרוטאות אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.14 זמתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
10.16 אעץ ומוצריו – עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


10.16 בעץ ומוצריו – ייצור רהיטים

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
10.16 געץ ומוצריו – אחסונו ומכירתו

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
10.20 פלסטיק ומוצריו - ייצור, עיבוד, מחזור

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף