פרטי רישוי - קבוצה 2: דלק ואנרגיה

​להשלים טקסט

פריטתיאור העסק טעון הרישוימדיניות תכנוניתדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
2.1 אגז - מילוי מכלים ומכליות

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה בכמות שלא תעלה על 8 טון.

פתח מידע נוסף
2.1 בגז - אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז
מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה בכמות שלא תעלה על 8 טון.
פתח מידע נוסף
2.1 גגז - מכירתו, חלוקתו

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
2.1 דגז - שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.
פתח מידע נוסף
2.1 הגז - תיקון מכלים

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
2.1 וגז - חניון למכליות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.
2.1 זתחנת תדלוק בגז
ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 1-4/18 , בהתייחס לסוג התחנה
פתח מידע נוסף
2.2 אדלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק
ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 1-4/18 , בהתייחס לסוג התחנה.


פתח מידע נוסף
2.2 בדלק לסוגיו – בית זיקוק

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
2.2 דדלק לסוגיו - אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-

מותר רק לצורך שימוש עצמי של העסק בכמות שלא תעלה על 5 קוב – מותר אחסון של סולר ונפט בלבד.

פתח מידע נוסף
2.2 הדלק לסוגיו – מסופי דלק

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
2.2 ודלק לסוגיו – חניון למכליות דלק
חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי
שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או
במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מדלק.
פתח מידע נוסף
2.2. גדלק לסוגיו – שינועו בצנרת

על פי תמ"א ייעודית

פתח מידע נוסף
2.2. זדלק לסוגיו – שינועו במכליות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או במקום אחר שהמועצה תקבע ורק כשהרכב ריק לגמרי מגז.


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


2.3פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון
אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות אחסון לצורך מכירת פחם עץ באריזות סגורות למנגלים, מותרת במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי
פתח מידע נוסף
2.4תחנת כוח
יותר בשטח המיועד למתקנים הנדסיים על פי תב"ע ייעודית
פתח מידע נוסף