פרטי רישוי - קבוצה 5: מים ופסולת

​להשלים טקסט

פריטתיאור העסק טעון הרישוימדיניות תכנוניתדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
5.1 אאשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - תחנת מעבר ומיון

מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה ובשטח המיועד למתקנים הנדסיים- על פי תב"ע פרטניתפתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות5.1 באשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - איסופה, הובלתה

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או במקום אחר שהמועצה תקבע ורק לאחר שהרכבים רוקנו ונשטפו באתר מאושר על פי חוק.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או במקום אחר שהמועצה תקבע ורק לאחר שהרכבים רוקנו ונשטפו באתר מאושר על פי חוק.

5.1 גאשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

מותר רק בכפוף לקבלת אישור פרטני מהמשרד להגנת הסביבה.

פתח מידע נוסף
5.1 דאשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - אתר לסילוק פסולת יבשה


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


5.1 האשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
5.2 אמתקן התפלת מים


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


5.2 במי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


5.3 אשפכים וקולחין - עיבודם, טיהורם, אחסונם


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


5.3 גשפכים וקולחין - הובלתם במכליות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או במקום אחר שהמועצה תקבע ורק לאחר שהרכבים רוקנו ונשטפו באתר מאושר על פי חוק.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

חניית רכבים לאחר שעות העבודה מותרת במגרש ייעודי שיוקצה לכך על ידי המועצה, באזור תעשיה קלה ומלאכה או במקום אחר שהמועצה תקבע ורק לאחר שהרכבים רוקנו ונשטפו באתר מאושר על פי חוק.