פרטי רישוי - קבוצה 6: מסחר ושונות

​להשלים טקסט

פריטתיאור העסק טעון הרישוימדיניות תכנוניתדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
6.1אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והקף פעילותו.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והקף פעילותו.

6.12עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

פתח מידע נוסף
6.13אולפן הקלטות אודיו


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


6.14מוצרי טבק לסוגיו –מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל לגרימת זיהום אוויר מעשן, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה המקומית, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בפליטת עשן, שתתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל לגרימת זיהום אוויר מעשן, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת המועצה המקומית, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בפליטת עשן, שתתופעל ותתוחזק על פי הוראות היצרן.

6.2חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והיקף פעילותו.

פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

תנאים ספציפיים יינתנו לעסק בהתאם לאופי והיקף פעילותו.

6.4מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

מכבסה - מותר באזור תעשיה קלה ומלאכה מכבסה לניקוי יבש - מותר במגרשים עם חזית מסחרית ובמרכז מסחרי שכונתי

פתח מידע נוסף
6.5מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
6.7פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

מותר בקרקע חקלאית ובאזור שתוכנית מאשרת

פתח מידע נוסף
6.8 אקניון – ניהולו

רק על פי תב"ע ייעודית

במתחם יהיו כלים לאצירה ולטיפול באשפה במספר ועבור סוגי האשפה שיקבעו על ידי המועצה, בהתחשב בגודל הקניון וסוג ומספר העסקים שפועלים בו. כלי אצירה אלו יאוחסנו בחדר אשפה שיתוחזק על פי הוראות המועצה.
בעל העסק ירכוש על חשבונו את מיכלי אצירת פסולת, האמורים לעיל.
בעל עסק ייתכן ויידרש בהצבת מכלים לאיסוף פסולת נייר, זכוכית, פלסטיק וכדומה, מהציבור ומהעסקים, ברחבי הקניון.

הנחיות לגבי פינוי פסולת זו יועברו על ידי המועצה.
בקניון בו יש בתי אוכל, יקים בעל העסק ויאפשר התחברות של

כל אחד מבתי האוכל, לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק . בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות לעיל תקינות בכל עת.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות

במתחם יהיו כלים לאצירה ולטיפול באשפה במספר ועבור סוגי האשפה שיקבעו על ידי המועצה, בהתחשב בגודל הקניון וסוג ומספר העסקים שפועלים בו. כלי אצירה אלו יאוחסנו בחדר אשפה שיתוחזק על פי הוראות המועצה.
בעל העסק ירכוש על חשבונו את מיכלי אצירת פסולת, האמורים לעיל.
בעל עסק ייתכן ויידרש בהצבת מכלים לאיסוף פסולת נייר, זכוכית, פלסטיק וכדומה, מהציבור ומהעסקים, ברחבי הקניון.

הנחיות לגבי פינוי פסולת זו יועברו על ידי המועצה.
בקניון בו יש בתי אוכל, יקים בעל העסק ויאפשר התחברות של

כל אחד מבתי האוכל, לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק . בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות לעיל תקינות בכל עת.
6.8 בעסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


6.9 ארוכלות מזון


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


6.9 ברוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


6.9 גרוכלות אחרת


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות