פרטי רישוי - קבוצה 9: שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

​להשלים טקסט

פריטתיאור העסק טעון הרישוימדיניות תכנוניתדרישות מקצועיותכפתור לפרטים נוספים
10.21נייר ומוצריו – ייצור

מותר רק באזור תעשיה קלה ומלאכה

פתח מידע נוסף
9.1 אכלי נשק ותחמושת - מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


9.1 במטווח ירי

אסור בכל אזורי המועצה בהתאם לתוכניות החלות

מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח
שאינו מנוקז למערכת הביוב.
פסולת שמן משומש תטופל כאמור בתקנות מניעת
מפגעים )שמן משומש(, תשנ"ג -1993
פסולת חומרים מסוכנים לרבות עופרת תועבר לאתר מאושר
לפי כל דין.
פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות
מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח
שאינו מנוקז למערכת הביוב.
פסולת שמן משומש תטופל כאמור בתקנות מניעת
מפגעים )שמן משומש(, תשנ"ג -1993
פסולת חומרים מסוכנים לרבות עופרת תועבר לאתר מאושר
לפי כל דין.
9.1 גכלי נשק ותחמושת - ייצורם


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות


9.4שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני


פתח מידע נוסף
דרישות מקצועיות