הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מפרט המועצה

​במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של מועצה מקומית חורה (להלן מועצה מקומית חורה או המועצה מקומית) את ה"מפרט האחיד הרשותי" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי.

המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968(להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לכל סוגי עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 2013 (להלן: "צו רישוי עסקים" ).

המפרט האחיד ישמש כלי עזר לבעל עסק, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של בעל עסק/מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש, לרבות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים "נותני האישור" [משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה),הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות] המפורסמות באתר ממשל זמין (להלן: "המפרט האחיד הארצי") אליו מתווסף המפרט האחיד הרשותי.

בעל עסק בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים שלהלן:
שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין והמהווים 
             את ה"מפרט האחיד הארצי".
שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מועצה מקומית חורה : ה"מפרט האחיד הרשותי" בפרק
            "דרישות כלליות מעסקים" יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק מחייב ובלתי נפרד מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן               רלבנטיות לקו.
קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של  מועצה מקומית חורה בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

 להלן דרישות כלליות מעסקים טעוני רישוי:
יובהר בזאת כי חובה לקיים את כל הדרישות המופיעות בפרק זה והינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן.
זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים (פרק הבא).
1. כללי
1.1.   על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
1.2.   אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי המועצה המקומית חורה, מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
1.3.   מובהר כי אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי המועצה המקומית חורה מעמידה בחוקי העזר  העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
1.4.   אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון. כל אדם המנהל עסק ללא רישיון              עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
1.5.   במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים התשע''ג- 2013 , יחולו על עסקים טעוני רישוי אותו עסק גם התנאים הנוספים שבמפרט האחיד,           לכל אחד מאותם עיסוקים.
1.6.   כל שינוי בהוראות כל דין - החל על העסקים נשוא דרישות אלה ואשר יש בו כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על דרישות המפרט האחיד - יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את                 העסקים.
1.6.1. למען הסר ספק, במידה ומצוין דבר חקיקה בסעיף מסעיפי המפרט האחיד, יחול הנוסח המעודכן ביותר של דבר החקיקה כפי שקיים ברשומות.
1.7.   בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל ובכלל, לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.
 
2. איכות סביבה
2.1.   בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנת למניעת מפגעים(רעש בלתי סביר),התש"ן-1990, ועדכונן מעת לעת ובחוק עזר חורה (להוסיף כשיאושר חוק                           עזר**)איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים
         השמעת מוסיקה וכדומה.
2.2.   במידה ונמצא שהפעלת העסק גורמת ליצירת רעש בלתי סביר, תשלח דרישה לבעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות התקנת מתקנים, להקטנת עוצמת הרעש, בהתאם לדין.
2.3.   לאחר התקנת האמצעים או התקנת המתקנים כאמור בסעיף 2.2 , בעל העסק יעביר למחלקה לרישוי עסקים במועצה, חוות דעת אקוסטית, שתוכן על ידי יועץ אקוסטי, שתוכיח                    שהעסק אינו גורם ליצירת רעש בלתי סביר .
2.4.   עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, על כל עדכוניו, כתוצאה מפעילות עסקו.
2.5.   במידה ונמצא שהעסק גורם ליצירת ריח בלתי סביר, תשלח דרישה לבעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות התקנת מתקנים, להקטנת עוצמת הריח.
2.6.    בעל עסק יתחזק על פי הוראות היצרן, מערכות לטיפול בזיהום האוויר וריח, אשר הותקנו בעסק.
2.7.   בעל עסק יגיש למועצה, על פי הודעה מאת ראש המועצה, אחת לשנה, דין וחשבון בדבר הפעלתו של העסק, המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו; הדין וחשבון יתייחס לשנה         ​​​      מסתיימת ביום 31 במרס של השנה שבה נשלחה ההודעה ויוגש על גבי הטופס כקבוע בתוספת הראשונה של חוק העזר מניעת מפגעים חורה **
 
3.מים ושפכים
3.1.   מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
3.1.1.כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף תקנות בריאות העם(התקנת מכשיר מונע זרימת צים חוזרות), התשנ"ב-1992 מעט עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי משרד                  הבריאות, יתקין, באמצעות מתקין מוסמך-כהגדרתו בתקנות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה )להלן מז"ח (בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מהמועצה          מקומית, כאמור בתקנות .
3.1.2.    בעל העסק ישלח למחלקת רישוי עסקים במועצה עותק מאישור ההתקנה של המז"ח.
3.1.3.    בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין  מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .
3.1.3.1.  תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למחלקת רישוי עסקים במועצה ובמקביל יישמרו בעסק ל- 3 שנים לפחות.
3.1.3.2. בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז"ח בכל עת.
3.2.     ניטור שפכי תעשייה
3.2.1.  שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק, יוזרמו למערכת הביוב העירונית, רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני,               כפי שנקבע בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד – 2014
3.2.2. במידת הצורך ועפ"י הוראת תאגיד המים וביוב "נווה מדבר", יתקין בעל העסק מתקן קדם לטיפול בשפכי התעשייה טרם הזרמתם למערכת הביוב העירונית על מנת להוריד את ריכוז             המזהמים בשפכים עד לערכי הסף הנקובים בכללים אלו.
3.3.   דיגום שפכים
3.3.1.עסק המשתייך לאחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב, ייתכן ויוכנס לתוכנית ניטור למפעלים, כאמור בכללים.
3.3.2. בעל עסק, מבין סוגי העסקים, כמפורט בסעיף 3.3.1 , יתקין על חשבונו שוחה ייעודית לדיגום כפי שירה לו תאגיד המים וביוב "נווה מדבר".
3.3.3. בעל העסק יישא בעלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א- 2009 .
3.4.בכל מקרה שמתרחשת בעסק חריגה מערכי הסף הרלוונטיים בשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית, כאמור, באחריותו המלאה של בעל העסק לפעול בהתאם להנחיות תאגיד          המים וביוב "נווה מדבר" והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא את שפכיו לריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב, במהירות האפשרית.
 
4.  תברואה- פסולת
4.1.   בעל העסק יקיים את כל האמור בחוק עזר לחורה איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון, (לכשיאושר חוק עזר **) לרבות, אך לא רק, הסעיפים הבאים:
4.2.   בעל העסק יאגור את הפסולת הנוצרת בעסקו למכלי אצירת פסולת, או כלי קיבול אחר, שנרכשו על ידו ועל חשבונו, שיוצבו אך ורק בתחומי העסק, באופן שלא יגרום למטרדים                      תברואיים או סביבתיים.
4.3.   בעל העסק ישליך את הפסולת ממכלי אצירת הפסולת המוזכרים בסעיף 4.2 למכלי אצירת פסולת שהוצבו על ידי המועצה.
4.4.   בעל עסק שנוצרת בו פסולת קרטונים ישטח את הקרטונים ויפנה אותם למתקן טיפול בפסולת קרטונים שהוצב על ידי המועצה.
4.5.   המועצה רשאית להורות לבעל עסק להתקין ולהחזיק בעסק מיתקן לטיפול בפסולת (כלי או אמצעי לדחיסה, לכבישה, לגריסה, לקשירה וכיוצא בהם, המשמש לאיסוף, למיון, לטיפול              או להקטנת נפח של פסולת ( ורשאית המועצה להורות כאמור בדבר סוג המיתקן, מספר המיתקנים, מקום הצבתם בעסק, תיקונם או החלפתם.
4.6.    פסולת אלקטרונית לרבות מכשירי חשמל גדולים וסוללות וציוד שאינם מהמגזר הביתי, יפונו על פי הוראות המועצה ועל פי האמור בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני                     ובסוללות, התשע"ב— 2012 .)
4.7.   בעל עסק יפנה פסולת למיחזור אך ורק למכלים ייעודים או מתקני מיחזור שהוצבו על ידי המועצה או למכלים ייעודים או מתקני מיחזור שנרכשו על ידי בעל העסק בהוראת המועצה              ובהתאם לדרישותיה בדבר סוגם, ייעודם ומקום ותנאי הצבתם.
4.8.   לא ישליך בעל עסק למיתקן מיחזור אלא פסולת למיחזור, בהתאם לסוג הפסולת למיחזור שנקבע לאותו מיתקן על גבי הודעה שהוצבה בסמוך למיתקן או על גביו.
4.9.   פסולת חומרים מסוכנים כהגדרתה בתקנת רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א-1990 , תועבר אך ורק לאתרים מאושרים על פי חוק , כאמור בתקנות האמורות.
4.10.   טיפול בפסולת מפעל
           הגדרת " מפעל" לעניין סעיף זה- בית מלאכה, מחסן, מכלאה, בית חרושת, עסק סיטוני, מעבדה, חנות כול־בו , סופרמרקט, אטליז, בית אוכל, בית מלון, אכסניה וכן כל עסק
           המוציא,  לדעת המפקח, כמות גדולה של פסולת; לעניין זה יראו כמפעל גם תאגיד העוסק בתחזוקת עסק כאמור או קבוצת עסקים או בתחזוקת השטחים הצמודים לאלה וכן תאגיד            העוסק בתחזוקת מבנה דירות שבו 30 דירות או יותר.
4.10.1.  בעל מפעל יתקין כלי קיבול נפרדים לפסולת תעשייתית או לפסולת חקלאית, לפי העניין, אם קיבל דרישה לכך מאת המועצה. המועצה רשאית להורות בנוגע לצורה, לגודל, למספר,            מקום ולשאר התנאים לעניין כלי הקיבול הנפרדים.
4.10.2.  פסולת בשר ופסולת אורגנית מרקיבה אחרת תישמר בעסק קשורה בתוך 2 שקיות ניילון עבה למניעת מפגעי ריח עד לפינוייה למיכל אצירת ייעודי שיוצב ברחבי המועצה בשיתוף עם              רשות שמורות הטבע או למכולת קירור ייעודית שתוצב על ידי המועצה, בסוף כל יום עבודה.
4.10.3.  מובהר בזאת כי במידה שהוראות דין יקבעו זאת או בהתאם לשינויים במדיניות המועצה מקומית בנושא הטיפול בפסולת, עשוי בעל עסק, להיות מחויב, במהלך 3 השנים הקרובות,                  להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו לזרמים שונים כפי שיוגדרו על ידי המועצה מקומית, לרבות "פסולת בסיסית" ו"פסולת עודפת" ולטפל בכל זרם בהתאם להנחיות שיועברו על                  ידי המועצה מקומית לבעל העסק.
 
5.      עיסוק בבשר 
           דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק בבשר (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) הגדרות לפרק זה -
          "בשר" : בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
5.1.    בעל העסק המגיש בשר יעמוד בכל האמור בתקנת רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג- 1883  ובחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון)- 2015 , לרבות                        הדרישות הנוספות לתקנות אלו ופרוט חלק מדרישות תקנות אלו המופיעות להלן:
5.2.    רכישה ומשלוח הבשר יעמדו בכל האמור בתנאים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015 לרבות:
5.3.    אין להכניס לעסק בשר שאין לו תעודה משלוח ו/או תעודה וטרינרית (במידה ונדרש) שהונפקה במהלך 24 השעות שקדמו להגעת המשלוח ויש התאמה בין המוצרים שבמשלוח ובין              תעודת המשלוח ואם צורפה תעודה וטרינרית – יש התאמה בין התעודה הווטרינרית ובין תעודת המשלוח.
5.4.    תעודת המשלוח תכיל את כל הנתונים המפורטים בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון)  2015 .
5.4.1.   בעל העסק ישמור בעסק את תעודת המשלוח, לפי הנדרש בחוק ולא פחות מ- 3 חודשים לפחות ויציגה לווטרינר הרשות על פי דרישה.
5.5.      אין לרכוש בשר ממפעלים ללא רישיון יצרן ורישיון עסק.
5.6.      אין להכניס לעסק בשר שלא נשמר בקירור, בטמפרטורות הנדרשות בחוק לסוג הבשר המדובר, לכל אורך דרכו - מהיציאה מהמפעל המייצר, לכל אורך זמן ההובלה ועד הכניסה                  לעסק ואחסונו במקרר המתאים.
5.7.      בעל העסק יחזיק בעסקו מקררים ומקפיאים שיש בהם תאורה תקינה בכל עת ושנפח קיבולם מספיק כדי להכיל את כל מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון.
5.8.      בעל עסק לא יבצע פעולות יצרניות כולל הפשרה והקפאה ללא היתר מפורש.
5.9.      בשר קפוא או מצונן יוחזק אך ורק בתוך מקרר בטמפרטורה המתאימה לו לפי כל דין.
5.10.   בעל העסק ישמור, בקלסר ייעודי, את כל תעודות המשלוח למוצרי בשר, בעסק ויציגן לביקורת על פי דרישה.
5.11.   אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג או שנפגמו ועשויים להוות סכנה לבריאות הציבור.
5.12.   כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו באריזתם המקורית, עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם ועל תנאי אחזקתם.
5.13.   מוצרי מזון קפואים מן החי יסומנו בתאריך ושעת הוצאתם להפשרה.
5.14.   השימוש במוצרים המופשרים יעשה ביום ההפשרה בלבד.
5.15.   בעל העסק ירחיק מזיקים (בעלי כנף מכרסמים וחרקים) ממקומות בהם מאחסנים, מעבדים ומגישים בשר.
5.16.   פסולת בשר ופסולת אורגנית מרקיבה אחרת תישמר בעסק קשורה בתוך 2 שקיות ניילון עבה למניעת מפגעי ריח עד לפינוייה למיכל אצירת ייעודי שיוצב ברחבי המועצה בשיתוף עם             רשות שמורות הטבע או למכולת קירור ייעודית שתוצב על ידי המועצה, בסוף כל יום עבודה.
 
6.      שילוט להשלים עם אישור חוק עזר בנושא שילוט חורה **

7.      נגישות
7.1.   בעל עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 , יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה' 1 לחוק האמור ואת            האמור בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 – כולל תיקון 34 (פרק 8 ב' ו-ג', ביום פרסום מסמך זה).
7.2.   בעל העסק יגיש לאישור מח' רישוי עסקים/הנדסה במועצה חוות דעת של יועץ נגישות מורשה בדבר הצורך בבצוע התאמות כאמור בחוק, הן לעניין נגישות בשירות והן לעניין נגישות             מתו"ס ויבצע את ההתאמות הנדרשות בחוות הדעת.
         רישיון העסק מונפק בהתאם לתוכנית העסק המוגשת בעת הגשת הבקשה.
        עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי מחלקת רישוי עסקים.

פריטי הרישוי מסווגים תחת 10 קבוצות משנה: 


שיתוף מישהו?