הרפורמה ברישוי עסקים

מטרת הרפורמה:

מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה להסיר חסמים, לשפר וליעל את הליכי הרישוי ולהביא למינוף עסקים באופן שיתרום לחוסן ולאיתנות הכלכלית של הרשות. להקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.
במסגרת הרפורמה מפורט בזאת מפרט המועצה המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לקבלת רישיון עסק או חידושו לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968.
המפרט עוסק בסוגי עסקים המופעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג2013 (להלן: "המפרט האחיד").
עיקרי הרפורמה:
1 . מפרט אחיד ארצי - יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק את התנאים הנדרשים מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים.
פירוט מפרטים אחידים מאושרים מאתר משרד הפנים.
2 . מפרט אחיד רשותי הנגשת המידע: העלאת מסמכים, תנאים, מדיניות ודרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו להכיר מראש את הנדרש מהם וסוגי מגבלות אשר מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו.(מופיע בטבלה בהמשך)
3 . השגה אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין על תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק) או על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון.
על מנגנון ההשגה ניתן ללמוד מעיון באתר האינטרנט של כל אחד מנותני האישור..
 
מנגנון ההשגה במועצה המקומית חורה:
תוך 45 יום, מיום שקבל סירוב או תנאי שלגביו רוצה להגיש השגה, ימלא בעל עסק את טופס הגשת השגה (טופס 9 בתקנת רישוי עסקים יגיש אותו לאחר תשלום האגרה הנקובה בתקנות, למחלקת רישוי עסקים במועצה ויצרף לטופס הגשת השגה את כל המסמכים הנדרשים ) הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה וכן כל מסמך נוסף הנוגע לעניין(. ההשגה תדון על ידי יועץ משפטי ונציג מחלקת רישוי עסקים, תוך התייעצות עם הגורם המקצועי במועצה בגינו הוגשה ההשגה.
החלטה תימסר בכתב למשיג תוך 30 יום מיום קבלת טופס ההשגה ברשות.
 

 

4. הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו מבקש הרישיון יגיש מראש את המסמכים הנדרשים ויצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים, ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

הסברים על מסלול הרישוי המזורז ניתן למצוא באתר של משרד הפנים.

מסלולי רישוי מקוצרים (מאי 2021)

העסקים להם ניתן להוציא היתר מזורז עדכון צו רישוי עסקים, אוגוסט 2020: סיווג עסקים למסלולי רישוי מקוצרים 01.04.2021

5. אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק

6.  עודכן הצו הקובע את העסקים טעוני הרישוי, כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת. בוטל הצורך ברישיון עסק לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.
עדכון צו רישוי עסקים, אוגוסט 2020: סיווג עסקים למסלולי רישוי מקוצרים 01.04.2021

 שימו לב:
במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים "הוראות לצד המפרט האחיד"). חשוב לציין ש"הוראות לצד המפרט האחיד" מחייבות גם אם לא פורטו, ולכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.