רישיון עסק

א. מהו חוק רישוי עסקים​?

חוק רישוי עסקים חוקק בשנת תשכ"ח - 1968. מטרת החוק להסדיר את פעילות העסקים טעוני רישוי ברשות המקומית.

חוק רישוי עסקים קובע כי כל עסק הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לניהולו. הרישיון הינו מסמך הניתן ע"י הרשות לבעל העסק,
המנהל בפועל את העסק או האחראי לניהולו. הרישיון הוא אישי וייחודי למקום וסוג העסק. 

תהליך קבלת הרישיון לניהול עסק עשוי להימשך תקופה ארוכה מאחר והתהליך דורש אישורים ועמידה בתנאים של כל גורמי ונותני האישור
  (מכבי אש, משטרה, איכות סביבה, משרד הבריאות ועוד). 

כחלק ממדיניותה, המועצה המקומית חורה מעודדת את בעלי העסקים להפעיל את עסקיהם בהתאם לדרישות החוק ותפעל לסייע לבעלי
 העסקים, כפי יכולתה, לקדם את רישיון העסק.

ב. מי חייב ברישיון עסק

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג - 2013, בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו.

הרישיון לניהול העסק הינו אישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

תקנות רישוי עסקים:  תוספות, הנחיות והסברים: היתר מזורז לעסק, בקשה להיתר זמני, הסבר המפרט האחיד של גורמי הרישוי על פי הרפורמה,
תרשים סביבה ומפה מצבית, תכנית עסקית.

 ג. מטרות חוק רישוי עסקים והמשרדים הממונים על כל אחת ממטרות החוק:

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – באחריות המשרד להגנת הסביבה
 2. . מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות – באחריות המשרד לביטחון הפנים (משטרה)
 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו - באחריות משרד הכלכלה (אגף בטיחות בעבודה)
 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים – באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים – באחריות משרד הבריאות;
 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – באחריות מחלקת ההנדסה ברשות המקומית .
 7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות – באחריות המשרד לביטחון הפנים (כבאות).
 8. קיום תקנות הנגישות לאנשים עם מוגבלות– באחריות נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.

 

רישיון העסק מונפק בהתאם לתוכנית העסק המוגשת בעת הגשת הבקשה.
עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי מחלקת רישוי עסקים.

פריטי הרישוי מסווגים תחת 10 קבוצות משנה:
 
 1. קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
 2. קבוצה 2 – דלק ואנרגיה
 3. קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים
 4. קבוצה 4 – מזון
 5. קבוצה 5 – מים ופסולת
 6. קבוצה 6 – מסחר ושונות
 7. קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט
 8. קבוצה 8 – רכב ותעבורה
 9. קבוצה 9 - שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
 10. קבוצה 10 -תעשיה,מלאכה,כימיה ומחצבים​