מידע חשוב לבעל עסק

  1. כל שינוי בבית עסק קיים כמפורט להלן חייב בהגשת בקשה חדשה:
 • תוספת או צמצום שטח העסק.
 • שינויים בתוכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.
 • תוספת או צמצום סוגי עיסוקים.
 • שינוי בבעלות - תוספת /יציאת שותף /העברת בעלות.2.מה צריך לדעת כשמקימים או משנים עסק?

 
​  2. מה צריך לדעת כשמקימים או משנים עסק?
      מידע מוקדם – לפני פתיחת עסק או שינויים בעסק.
      מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בדבר הצטיידות ברישיון עסק לפני פתיחתו.
 
3. לצורך קבלת מידע מוקדם נדרש להכין:
 • כתובת מדויקת של העסק וכל פרט אחר שיוכל לסייע באיתור מיקומו.
 • פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בשטח ובמבנה העסק.
 • מידע מלא לגבי המבקש: שם, מס' חברה, פרטים מזהים. 
       במידע המוקדם ניתן לקבל:
 • הגדרת סוג העסק ע"פ צו רישוי עסקים.
 • מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות ע"פ סוג העסק ומיקומו כגון הנחיות להכנת תכנית העסק, מדיניות התרי פעילות בלילה וכד'.
 • בעיות רישוי צפויות כגון: מיקום באזור מגורים וכד'
 • חוקים ותקנות רלוונטיות שהעסק חייב לעמוד בהם.
 • פרטים על גורמי ונותני האישור הנדרשים לאשר את העסק.
 • הנחיות להגשת הבקשה לרישיון כגון תכניות עסק, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 • קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ומנותני האישור.
 • הבקשה כרוכה בתשלום אגרה והגשת מסמכים ותוכניות בהתאם לחוק.
 *** קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק.

 
4.  דע את זכויותיך
השגה (ערעור)
ניתנת לך אפשרות להגיש השגה לגורם מוסמך ארצי ולרשות, על סירוב למתן רישיון  או ביטול רישיון, או לגבי תנאים דרישות שלדעת המבקש אינם סבירים.  ההשגה תוגש על
גבי טופס 9 .

 
מנגנון ההשגה במועצה המקומית חורה:
תוך 45 יום, מיום שקבל סירוב או תנאי שלגביו רוצה להגיש השגה, ימלא בעל עסק את "טופס הגשת השגה"  טופס 9 בתקנות רישוי עסקים  יגיש אותו לאחר תשלום האגרה הנקובה בתקנות, למחלקת רישוי עסקים במועצה ויצרף לטופס הגשת השגה את כל המסמכים הנדרשים( הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה וכן כל מסמך נוסף הנוגע לעניין). ההשגה תדון על ידי יועץ משפטי ונציג מחלקת רישוי עסקים, תוך התייעצות עם הגורם המקצועי במועצה בגינו הוגשה ההשגה. 
החלטה תימסר בכתב למשיג תוך 30 יום מיום קבלת טופס ההשגה ברשות.

 
ביטול רישיון:
ביטול רישיון עסקך יכול להתבצע רק לאחר שיתאפשר לך לשטוח את טענותיך בפני הרשות המקומית. יש להגיש את טענותיך בכתב למנהל רישוי עסקים.
 
 5.  דע את חובותיך
 • הצגת רישיון:
                       החוק מחייב אותך להציג את רישיון העסק במקום בולט.
 • עמידה בדרישות הרישוי:
         ראוי שתדע כי ביצוע חלקי של התנאים והדרישות של גורמי האישור לא יאפשרו לך לקבל רישיון עסק, השקעתך עלולה לרדת לטמיון והנך צפוי לעונשים קבועים בחוק.
 •  חידוש רישיון:
          עליך לחדש רישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.
 • זכות כניסה:
         החוק מאפשר לכל גורמי האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק. מחובתך להתיר כניסה זו.