תהליך ההגשה וקבלת הרישיון

שלב א' – מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה
לפני הגשת הבקשה מומלץ לקבל הסבר על הליך הרישוי.
מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה ולדרישות נותני האישור הנוספים.
מצבו המשפטי של העסק או המבנה שבו יפתח.
לעסקי מזון, מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות. חוות הדעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.
לתשומת לבך - ​
 1. חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאד שתבצע בירור מוקדם בטרם תחתום על חוזה
  אל תשקיע ותסכן את כספך בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון !!! 
 2. ​​מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא "טעון רישוי", להגיע למחלקת רישוי עסקים שברשות המקומית על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה.
לצורך קבלת המידע המוקדם נדרש להכין:
 1. כתובת מדויקת של העסק, וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק
 2. ​מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טלפון, ופרטים מזהים, פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק שטח ומבנה העסק
במידע המוקדם ניתן לקבל:
 1. ​הגדרת סוג העסק עפ"י צו רישוי עסקים
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו.
 3. בעיות רישוי צפויות, כגון: מיקום בעייתי באזור מגורים וכו'
 4. חוקים ותקנות רלוונטיות שבעל העסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 5. ​הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינוי יעוד או ל – " שימוש חורג" עפ"י חוק התכנון והבנייה.
 6. ​פרטים על גורמי ונתוני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 7. הנחיות להגשת הבקשה לרישיון כגון תכניות עסק במספר עותקים, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 8. ​על מנת לבחון היטב את היתכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ואו מנותני האישור.
  הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשה טפסים ותוכניות בהתאם לחוק. ​
שלב ב' – הגשת הבקשה ותשלום אגרה​​
 מתי להגיש בקשה לרישיון עסק?
 1. בעת פתיחת עסק חדש.
 2. במידה ויחול שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשה בקשה חדשה כמפורט להלן:
  • הגדלה או הקטנת השטח.
  • שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק.
  • תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
  • שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות.
 על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס בקשה לרישיון עסק ​. 
לבקשה יש לצרף
חמישה עותקים של  תכניות הנדסיות / סניטריות (גרמושקה) חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק (מהנדס, הנדסאי בניין ואדריכל)
הכוללות את הפרטים:
 1. גוש, חלקה, כתובת העסק, שם / שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.
 2. תרשים סביבה בקנ"מ 1250: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א')
 3. מפה מצבית בקנ"מ 1250: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 (א) .
 4. תכנית העסק בקנ"מ 100: 1 סעיף 14 (א') בבתי אוכל בקנ"מ 1:50.
 5. בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל ציודו, פריסתו ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר האוכל, חדרי שרות ומחסן.
מסמכים נוספים בהתאם לסוג העסק:
 • צילום ת.ז. בעל העסק.
 • צילום חוזה שכירות או חוזה קנייה או מסמך טאבו או זיכרון דברים.
 • תאגיד/חברה – מסמכי החברה, מסמך עו"ד או רו"ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודות זהות.
 • אישור היתר לשימוש חורג (למבנה שאינו מבנה קבע).
 • רישיונות יצרן (לעסקים בתחום המזון).
 • אישור חיבור ותקינות לתשתית גז.
 • אישור מורשה נגישות.
 • תשלום אגרה
** רשות הרישוי ו/או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש הבקשה מסמכים נוספים כגון חוות דעת של בעל מקצוע מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.
רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה
 סגירת העסק:  מחייבת מתן הודעה כתובה למחלקת רישוי עסקים.
שלב ג' – בחינת הבקשה:
הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי מחלקת רישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.
שלב ד' – העברת הבקשה לגורמי ונותני האישור 
הליך הטיפול בבקשה
1.      אישור התכנית ההנדסית לשם התאמת העסק לדיני תכנון ובנייה.
2.      העברת הבקשה לגורמי האישור הרלוונטיים (כיבוי אש, משטרה, משרד בריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות והתמ"ת) וכן לגורמים נוספים בהתאם לסוג העסק, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק
3.      ביקורת בבית העסק ובדיקת מילוי הדרישות כתנאי למתן האישור , לפי צורך. הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת עסק טרם ביצוע התנאים המוקדמים להנחת דעתם.
4.      כל גורם מאשר / נותן אישור יבחן את הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר ובכך ישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.
5.      קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרישיון העסק.
6.      הנפקת רישיון תתבצע לאחר קבלת כל האישורים.
7.      רשות הרישוי והגורמים המאשרים רשאים להתנות ברישיון תנאים מגבילים אשר יהיו חלק בלתי נפרד מהרישיון.
8.      רישיון העסק יכנס לתוקף רק לאחר שחתם בעל העסק על ההצהרה שברישיון והאגרה שולמה.
 שלב ה' – בחינת הזכאות לרישיון / היתר זמני
המחלקה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור 
תשובה חיובית – הרשות המקומית עורכת את הרישיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון
תשובה שלילית של נותן האישור – הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.
מתן תנאים מוקדמים - הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.
 
שלב ו' – הנפקת רישיון עסק / היתר זמני
הנפקת רישיון עסק / היתר זמני לאחר החתמת בעל העסק על הצהרה לפיה לא נעשו שינוים בעסק ומתן  הרישיון.
הערות
 • ​רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורם של נותני וגורמי האישור
 • ​אין תוקף לרישיון עסק / היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה האגרה

  

לא יפתח אדם עסק ולא ינהל עסק טעון רישוי ללא רישיון!
העובר על החוק צפוי לסגירה מנהלית מידית של העסק ובנוסף לכך תוגש נגדו תביעה משפטית.
להזכירך כי המידע הוא כללי וצפוי להתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות החוק
זכור, הוראות החוק הן הקובעות!