מסלולי רישוי דיפרנציאליים

מסלולי הרישוי הדיפרנציאליים יאפשרו התנהלות מותאמת לכל עסק לפי מורכבות העסק בחלוקה לארבע קטגוריות. הדבר יתבטא בתיקון לצו (שיפורסם לאחר אישור של התקנות בוועדת הפנים של הכנסת), ויסווג את הפריטים לפי ארבעת המסלולים האלה : רישיון על יסוד תצהיר , היתר מזורז א', היתר מזורז ב' ומסלול רגיל .

יישום בפועל של הנפקת רישיון או היתר מזורז לעסק במסלול מקוצר תלוי בפרסום מפרט אחיד לסוג העסק. כל עוד לא פורסם מפרט אחיד לסוג עסק מסוים המצוי במסלולים המקוצרים בצו, תוגש בקשה לרישיון לאותו סוג עסק במסלול רגיל.

עוד חשוב לציין, כי החל מהמועד שבו ניתן יהיה לקבל רישיון עסק באחד המסלולים המקוצרים חלה חובה על בעלי העסקים לבקש את הרישיון באותו המסלול, אלא אם קיימת מניעה בחוק לכך. הסייגים המפורטים בסעיף 6א2 מפרטים את עיקרי הנסיבות שבשלהן לא יוכלו בעלי עסקים להגיש בקשה לרישיון במסלולים המקוצרים.

שימו לב! בעל עסק לא יוכל להגיש בקשה במסלול רגיל , אם העסק המבוקש על ידו מסווג במסלול מקוצר והוא עומד בתנאי הסף לכך.

במסלול המקוצר יוכלו בעלי עסקים לפתוח את העסקים גם ללא ביקורת מוקדמת בעסקים, או לעבור ביקורת במועד מאוחר יותר, כשהעסקים כבר פתוחים, הכול על פי דרישות מסלול ההיתר המזורז.

בעלי עסקים שיעמדו בתנאי הסף של המסלולים המקוצרים יהיו חייבים לקבל היתר דווקא במסלול זה, ולאחר שיגישו תצהירים, מסמכים וחוות דעת נדרשות, יוכלו לקבל היתר מזורז או רישיון עסק בתוך זמן קצר ולהפעיל את העסקים כחוק.

בעלי עסקים שאינם עומדים בתנאי הסף להגשת בקשה להיתר מזורז, לא יוכלו להגיש בקשה במסלולים המקוצרים, והם יופנו להליך הרישוי הרגיל.

אופן הגשת בקשה לרישיון עסק, על פי המפורט בחוק רישוי עסקים ועל פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), זהה בכל סוגי הבקשות מבחינת טופס הבקשה. בנוסף לכך, לבקשה להיתר מזורז יש לצרף הצהרה על כך שלמבנה קיים היתר בנייה כחוק וכן מסמכים נוספים הנדרשים בהתאם למפרט האחיד של סוג העסק המבוקש.

בקשה לקבלת היתר מזורז שהוגשה לפי חוק זה תיראה כבקשה לקבלת רישיון עסק לאותו העסק לפי חוק רישוי עסקים, והוראות חוק רישוי עסקים החלות על בקשה לרישיון עסק יחולו גם על בקשה להיתר מזורז סעיף 6א1 (ח).

 תרשימי זרימה ולו"ז מחייב בהתאם למסלולים המקוצרים


 

 ​מסלול תצהיר כבאות

מתוך רצון להקל את הנטל המוטל על בעל עסק ומתוך אמון מלא כי בעל העסק הינו אדם אחראי ובעל ​
משמעת עצמית היכול ומסוגל למלא אחר הוראות התקנות בדבר התקנת ציוד כיבוי אש, יצרה הרשות
 הארצית לכבאות מסלול קצר ונוח, הנקרא מסלול בתצהיר .
תהליך קבלת אישור כבאות לרישיון עסק

במסלול זה נכללים 115 פרטי רישוי שחלקים מהם בגדלים שונים.
במסלול זה, בעל העסק פונה לרשות המקומית ומבקש בקשה לרישיון עסק או חידוש בקשה .רשות הרישוי
 תסביר לבעל העסק אם העסק שלו נמצא במסלול בתצהיר ואם כן, שעליו לפעול על פי מסמכים
המצורפים: חוברת הסבר והדרכה, מפרט אחיד עם הדרישות בנושא כיבוי ו- טופס תצהיר.

 
בעל העסק מבצע את הדרישות בהתאם למפרט האחיד ומגיש לרשות המקומית את טופס  תצהיר כבאות​
מאומת ע"י עורך דין . הרשות תנפיק רישיון עסק (במידה ונעשו יתר הדרישות של הגורמים המאשרים הנוספים)
 ללא צורך בסיור מקדים של גורמי הכבאות.

רשות הכבאות תבצע במשך תקופת הרישיון מדגמים בעסקים בכדי לבחון את עמידות בעל העסק בתנאי התצהיר.
ההנחיות ליישום מסלול בתצהיר והפנייה לחוברת הדרכה על מסלול בתצהיר מופיעים בקישור