ועדות המועצה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

כותרתיו"רפרוטוקולים והחלטותסוג הוועדהתיאורכפתור לפרטים נוספים
ועדת מכרזיםמאג'ד אלענאמי 
המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידיה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו. ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים.
החליט ראש המועצה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.
 
ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.

חברי הועדה

 • חבר:  כאמל אלנברי
 • חבר:  חליל אבולקיעאן
 • חבר: מסאעד עודה
 • חבר: סלימאן אלדדא
 • מוזמנים: יועץ משפטי, גזבר, מנהל מחלקה לפי עניין, מבקר
 • מרכז: מזכיר המועצה 
פתח מידע נוסףועדת מכרזים
תיאור
המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידיה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו. ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים.
החליט ראש המועצה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.
 
ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.

חברי הועדה

 • חבר:  כאמל אלנברי
 • חבר:  חליל אבולקיעאן
 • חבר: מסאעד עודה
 • חבר: סלימאן אלדדא
 • מוזמנים: יועץ משפטי, גזבר, מנהל מחלקה לפי עניין, מבקר
 • מרכז: מזכיר המועצה 
ועדת ביקורתחק אבולקיעאן 
(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת במועצה , בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

תפקידיה וסמכויות:

 1. לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין.
 2. לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת התקציב המאושר.
 3. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה עליהם הצביעו הועדה או מבקר המדינה בפני המועצה. הועדה רשאית לקבל מכל חבר מועצה, או עובד מועצה ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה למילוי תפקידיה.

חברי הועדה

 • חבר:  סלימאן אלדדא
 • חבר:  חליל אלקרעאן
פתח מידע נוסףועדת ביקורת
תיאור
(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת במועצה , בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

תפקידיה וסמכויות:

 1. לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין.
 2. לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת התקציב המאושר.
 3. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה עליהם הצביעו הועדה או מבקר המדינה בפני המועצה. הועדה רשאית לקבל מכל חבר מועצה, או עובד מועצה ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה למילוי תפקידיה.

חברי הועדה

 • חבר:  סלימאן אלדדא
 • חבר:  חליל אלקרעאן
ועדת קניות/רכשגזבר המועצהחובה
ועדה מקצועית –חובה בכל רשות. 
מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו.

חברי הועדה:

 • יועץ משפטי
 • חבר:  מהנדס המועצה
פתח מידע נוסףחובהועדת קניות/רכש
סוג הוועדה
חובה
תיאור
ועדה מקצועית –חובה בכל רשות. 
מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו.

חברי הועדה:

 • יועץ משפטי
 • חבר:  מהנדס המועצה
ועדת הנחות ומסיםאבו סבית זעלחובה
 1. הועדה מוסמכת לתת הנחה בשיעור של עד 70% למחזיק בדירה המשמשת למגורים (ולנכס כזה בלבד) לאדם שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בעקבות טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו, או בעקבות אירוע אחר אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
 2. בישיבות הועדה חייבים להשתתף גזבר המועצה, מנהל מחלקת הרווחה והיועץ המשפטי. ההחלטות בוועדה מתקבלות בהתבסס על בקשה ומסמכים שעל המבקש להנחה להמציא למועצה.

חברי הועדה:

 • חבר: חליל אלקרעאן
 • חבר:  גזבר המועצה
 • חבר:  יועץ משפטי
 • חבר: רווחה


 

פתח מידע נוסףחובהועדת הנחות ומסים
סוג הוועדה
חובה
תיאור
 1. הועדה מוסמכת לתת הנחה בשיעור של עד 70% למחזיק בדירה המשמשת למגורים (ולנכס כזה בלבד) לאדם שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בעקבות טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו, או בעקבות אירוע אחר אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
 2. בישיבות הועדה חייבים להשתתף גזבר המועצה, מנהל מחלקת הרווחה והיועץ המשפטי. ההחלטות בוועדה מתקבלות בהתבסס על בקשה ומסמכים שעל המבקש להנחה להמציא למועצה.

חברי הועדה:

 • חבר: חליל אלקרעאן
 • חבר:  גזבר המועצה
 • חבר:  יועץ משפטי
 • חבר: רווחה


 

ועדת מל"חראש המועצהחובה
תפקיד הועדה הכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.

חברי ועדת מל"ח

 • חבר:  מזכיר המועצה
 • חבר:  קב"ט
 • חבר: ראש מכלולים
פתח מידע נוסףחובהועדת מל"ח
סוג הוועדה
חובה
תיאור
תפקיד הועדה הכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.

חברי ועדת מל"ח

 • חבר:  מזכיר המועצה
 • חבר:  קב"ט
 • חבר: ראש מכלולים
ועדת תמיכות יוסף אבו אלקיעאן 

חברי הועדה:

 • חבר: עו"ד אייל ימיני - יועץ משפטי
 • חבר: יוסף אבו ג'עפר - גזבר הרשות


פתח מידע נוסףועדת תמיכות
תיאור

חברי הועדה:

 • חבר: עו"ד אייל ימיני - יועץ משפטי
 • חבר: יוסף אבו ג'עפר - גזבר הרשות


ועדת תמיכות משניות  
 • חבר: מזכיר
 • חבר: גזבר
 • חבר: יועמ"ש
פתח מידע נוסףועדת תמיכות משניות
תיאור
 • חבר: מזכיר
 • חבר: גזבר
 • חבר: יועמ"ש
ועדת הנהלה חאבס אלעטאונה 
למועצה תהיה ועדת הנהלה קבועה שתיבחר על ידי המועצה מבין חבריה. תפקידיה של ועדת ההנהלה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.

חברי הועדה:

 •  יו"ר: חאבס אלעטאונה
 • חבר: מסאעד עודה
 • חבר: כאמל אלנברי
 • חבר: מאג'ד אלענאמי
 • חבר: קאיד אבו אלקיעאן
 • חבר: זעל אבו סבית
 • חבר: אחמד טלטלקה


 

פתח מידע נוסףועדת הנהלה
תיאור
למועצה תהיה ועדת הנהלה קבועה שתיבחר על ידי המועצה מבין חבריה. תפקידיה של ועדת ההנהלה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.

חברי הועדה:

 •  יו"ר: חאבס אלעטאונה
 • חבר: מסאעד עודה
 • חבר: כאמל אלנברי
 • חבר: מאג'ד אלענאמי
 • חבר: קאיד אבו אלקיעאן
 • חבר: זעל אבו סבית
 • חבר: אחמד טלטלקה


 

ועדת להקצאת קרקע או מבנהמזכיר המועצה 
ועדה מקצועית – ועדת חובה בכל רשות.
תפקידה להסדיר קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (אף אם סמלית) על ידי הרשות המקומית לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי, חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה- כדי לסייע לפעולתיהם לטובת הציבור ביישוב, תוך שמירה על מנהל תקין.
רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

חברי הועדה:

 • חבר: גזבר
 • חבר: יועמ"ש
 • חבר: מהנדס
 • חבר: אחראי נכסים
פתח מידע נוסףועדת להקצאת קרקע או מבנה
תיאור
ועדה מקצועית – ועדת חובה בכל רשות.
תפקידה להסדיר קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (אף אם סמלית) על ידי הרשות המקומית לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי, חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה- כדי לסייע לפעולתיהם לטובת הציבור ביישוב, תוך שמירה על מנהל תקין.
רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

חברי הועדה:

 • חבר: גזבר
 • חבר: יועמ"ש
 • חבר: מהנדס
 • חבר: אחראי נכסים
ועדה למאבק בנגע הסמים  
 • מספר בלתי זוגי
 • עד 3 חברי מועצה שאחד מהם ייבחר כיו"ר
 • מנהל מחלקת הרווחה
 • מנהל מחלקת חינוך
 • נציגי ציבור -2 שייבחרו על ידי ראש המועצה באישור המועצה
 • מנהל בי"ס על יסודי שייבחר על ידי מנהל מח' חינוך
 • נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים
פתח מידע נוסףועדה למאבק בנגע הסמים
תיאור
 • מספר בלתי זוגי
 • עד 3 חברי מועצה שאחד מהם ייבחר כיו"ר
 • מנהל מחלקת הרווחה
 • מנהל מחלקת חינוך
 • נציגי ציבור -2 שייבחרו על ידי ראש המועצה באישור המועצה
 • מנהל בי"ס על יסודי שייבחר על ידי מנהל מח' חינוך
 • נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים
ועדה לאיכות הסביבה  
ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

חברי הועדה:

 • מחברי מועצה - 4
 • עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה
 • נציגי ציבור 2 תושבי המקום
 

פתח מידע נוסףועדה לאיכות הסביבה
תיאור
ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

חברי הועדה:

 • מחברי מועצה - 4
 • עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה
 • נציגי ציבור 2 תושבי המקום
 

ועדת בטיחות בדרכיםראש המועצה 

חברי הוועדה

 • מהנדס הרשות ומנהל מחלקת חינוך
 • חברי מועצה
 • נציגי שכונות
 • ברשות עד 30,000 תושבים - 9 חברים
פתח מידע נוסףועדת בטיחות בדרכים
תיאור

חברי הוועדה

 • מהנדס הרשות ומנהל מחלקת חינוך
 • חברי מועצה
 • נציגי שכונות
 • ברשות עד 30,000 תושבים - 9 חברים
ועדת חינוךמחזיק תיק חינוך 
ועדה המייעצת ומפקחת על מערכות החינוך בישוב. הועדה יוזמת תכנון פעולות בתחום החינוך ומגישה לאישור המועצה את תכנותיה, מעקב אחר ביצוע התוכניות המאושרות וכן לייעץ למועצה בתחומי החינוך.

חברי הועדה:

 • יו"ר - מחזיק תיק החינוך
פתח מידע נוסףועדת חינוך
תיאור
ועדה המייעצת ומפקחת על מערכות החינוך בישוב. הועדה יוזמת תכנון פעולות בתחום החינוך ומגישה לאישור המועצה את תכנותיה, מעקב אחר ביצוע התוכניות המאושרות וכן לייעץ למועצה בתחומי החינוך.

חברי הועדה:

 • יו"ר - מחזיק תיק החינוך
ועדת כספים  

חברי הועדה

 • רק מתוך חברי המועצה
 • לפחות נציג אחד מהאופוזיציה


פתח מידע נוסףועדת כספים
תיאור

חברי הועדה

 • רק מתוך חברי המועצה
 • לפחות נציג אחד מהאופוזיציה


ועדת מנגנון  

חברי הועדה

 • ו"ר - ראש המועצה
 • מזכיר - מרכז
 • גזבר
 • יועמ"ש
 • חברי מועצה 25% לפחות
 • נציג ציבור
 • נציג ועד

פתח מידע נוסףועדת מנגנון
תיאור

חברי הועדה

 • ו"ר - ראש המועצה
 • מזכיר - מרכז
 • גזבר
 • יועמ"ש
 • חברי מועצה 25% לפחות
 • נציג ציבור
 • נציג ועד

ועדה לקידום מעמד הילד  

חברי הועדה

 • חברי ועדה - 3-5 חברים
 • מנהל אגף חינוך
 • מנהל אגף רווחה
 • אחד ממנהלי בית הספר ברשות
 • נציג ארגון המורים ונציג הסתדרות המורים
 • יו"ר מועצת התלמידים
 • יו"ר ועד הורים
 • מפקד תחנת משטרה


פתח מידע נוסףועדה לקידום מעמד הילד
תיאור

חברי הועדה

 • חברי ועדה - 3-5 חברים
 • מנהל אגף חינוך
 • מנהל אגף רווחה
 • אחד ממנהלי בית הספר ברשות
 • נציג ארגון המורים ונציג הסתדרות המורים
 • יו"ר מועצת התלמידים
 • יו"ר ועד הורים
 • מפקד תחנת משטרה


ועדה רישוי עסקיםראש המועצה או מחזיק תיק רישוי עסקים 

חברי הועדה

 • יו"ר - ראש המועצה או מחזיק תיק רישוי עסקים
 • לפחות 25% מחברי המועצה הם חברי ועדות
 • נציגי ציבור
 • מוזמנים קבועים - נציגי לשכה משפטית, הנדסה ואיכות הסביבה


פתח מידע נוסףועדה רישוי עסקים
תיאור

חברי הועדה

 • יו"ר - ראש המועצה או מחזיק תיק רישוי עסקים
 • לפחות 25% מחברי המועצה הם חברי ועדות
 • נציגי ציבור
 • מוזמנים קבועים - נציגי לשכה משפטית, הנדסה ואיכות הסביבה


ועדת השמות  

חברי הועדה

 • חברי מועצה עפ"י מפתח סיעתי תוך מינוי יו"ר
 • המלצה לצרף אנשי ציבור ויועצים


פתח מידע נוסףועדת השמות
תיאור

חברי הועדה

 • חברי מועצה עפ"י מפתח סיעתי תוך מינוי יו"ר
 • המלצה לצרף אנשי ציבור ויועצים


ועדת תחבורהאחד חברי המועצה שנבחר 

חברי הועדה

 • כל רשות רשאית לקבוע את הרכב הועדה בהתאם לצרכיה
 • עדיפות למומחים בנושאי התחבורה
 • חלק מהחברים יהיו חברי מועצה עפ"י מפתח סיעתי ונציגי ציבור
 • יו"ר - אחד חברי המועצה שנבחר


פתח מידע נוסףועדת תחבורה
תיאור

חברי הועדה

 • כל רשות רשאית לקבוע את הרכב הועדה בהתאם לצרכיה
 • עדיפות למומחים בנושאי התחבורה
 • חלק מהחברים יהיו חברי מועצה עפ"י מפתח סיעתי ונציגי ציבור
 • יו"ר - אחד חברי המועצה שנבחר