הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מבקר המועצה

טלפון:08-6868421
מנהל/ת:סעיד אלנבארי

תפקידי המבקר  על פי צו המועצות המקומיות (מס' 3)  תשנ"ז-1997


145ד. (א) ואלה תפקידי המבקר:

  1. לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
  2. לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
  3. לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
  4. לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת.
  5. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.

 (ב)  הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם (כל אחד מאלה, להלן - גוף מבוקר).

(ג)   בכפוף להוראות סעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי –

  1. ​שיקול דעתו.
  2. דרישת ראש המועצה לבקר ענין פלוני
  3. ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.

 (ד)  המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.
(ה)  המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי, בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר, כפי שהגיש המבקר. ​

שיתוף מישהו?